• Providentia est melior poenitentia
  (Prozíravost je lepší než pozdější lítost)

 • O nás

  Naše advokátní kancelář byla založena třemi zkušenými profesionály ve svém oboru, kteří se po letech dlouhodobé úspěšné spolupráce s přední českou advokátní kanceláří rozhodli zúročit své dosavadní zkušenosti založením vlastní kanceláře. Jsme si vědomi toho, že obstát při řešení významných obchodních či osobních životních situací, znamená často vyhovět mnoha protichůdným nárokům současně. Takové řešení nezajistí pouze perfektní právní analýza, nýbrž i pochopení mimoprávních důvodů a motivů jednání našich klientů. Proto s našimi klienty vždy diskutujeme jejich zájmy a pomáháme jim zjistit všechny okolnosti významné pro jejich případ.

  Mgr. Jan Šmíd

   

  Jan Šmíd působí v advokacii od roku 2005. Působil na pozici senior advokáta v jedné z největších a nejprestižnějších českých advokátní kanceláří čítající desítky právníků. Jan Šmíd úspěšně poskytoval právní služby klientům v rozmanitých kauzách, od zastupování v soudních sporech v obchodněprávních věcech o plnění v řádu stovek milionů Kč, přes přípravu smluvní dokumentace (např. nakládání s nemovitostmi, projektové financování, autorskoprávní problematika) až po obhajobu v trestních kauzách. Jan Šmíd poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

   

  Mgr. Josef Vacek

   

  Josef Vacek působí v advokacii od roku 2003. V roce 2005 nastoupil do přední české advokátní kanceláře, kde se nejprve v pozici koncipienta, posléze v pozici advokáta a senior advokáta věnoval především občanskému a obchodnímu právu, a to jak právu nespornému, kde působil mimo jiné v oblasti developerských projektů, tak právu spornému. Zastupoval klienty v mnoha soudních i  rozhodčích řízeních, přičemž částky, které byly předmětem sporu, nezřídka dosahovaly miliard Kč. Josef Vacek se rovněž specializuje na právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže a  úpadkové právo. Již od svých studií se zajímá o dotační politiku a poskytuje služby také v anglickém jazyce.

   

  Mgr. Martin Pujman

   

  Martin Pujman působí v advokacii od roku 2007. Ve své dosavadní praxi prošel jak středně velkou advokátní kanceláří s všeobecnou právní agendou, tak i jednou z největších českých kanceláří. Tomu také odpovídá význam a náročnost právních služeb, které v rámci své praxe na pozici advokáta a následně senior advokáta poskytoval. Různorodost absolvované právní praxe dává Martinovi Pujmanovi prostor pro komplexní řešení případů z oblasti práva nemovitostí, práva obchodních společností, včetně fúzí a akvizic a obchodních závazkových vztahů. Mgr. Martin Pujman hovoří plynně anglicky.

   

  Služby

  Adaptace podnikání na rekodifikaci soukromého práva aplikace změn zejména v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
  Veřejné zakázky příprava a administrace zadávacích řízení, jakož i zajišťování účasti v zadávacích řízeních; zastupování v řízení před ÚOHS či jinými orgány státní správy
  Korporátní právo / M&A zakládání a změny obchodních společností a jejich správa, zajištění přeměn a akvizic obchodních společností či jejich částí
  Trestní právo poskytování právního poradenství klientům ve všech stádiích trestního řízení
  Smluvní agenda a závazkové právo příprava a připomínkování smluv a dalších právních jednání
  Nemovitostní transakce komplexní zajištění převodů nemovitostí, včetně advokátních úschov; územní řízení; developerské projekty; poradenství společenstvím vlastníků jednotek
  Právo hospodářské soutěže poradenství ohledně sporných záležitostí soutěžního práva a problematiky nekalé konkurence, včetně zastupování před soudy a před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  Projektové financování a PPP příprava, přezkoumání, projednání a finalizace dokumentace nutné pro transakce projektového financování
  Sporná řízení zastupování v řízeních před soudy a rozhodčími orgány; mimosoudní vyjednávání
  Správní právo a správní soudnictví zastupování v řízeních před správními orgány, v řízeních o řádných opravných prostředcích proti správním rozhodnutím, zastupování při soudním přezkumu správních rozhodnutí
  Insolvenční právo poradenství klientům v pozici věřitelů i dlužníků ve všech fázích insolvenčního řízení a jejich zastupování v souvisejících sporech a řízeních, zastupování ve věřitelských orgánech; příprava nákupu podniku či jednotlivých věcí v rámci insolvenčního řízení
  Právo duševního vlastnictví autorskoprávní aspekty podnikání, patenty a průmyslové vzory
  Restituce zastupování v řízeních o vydání majetku a v řízeních o vymožení souvisejících nároků
  Lesnické právo poskytování právních služeb subjektům podřízeným zákonu o lesích a podnikajícím na PUPFL
   
  •  
  •  
  •  
  •  

  Naši klienti

  Našimi klienty jsou podnikatelé i nepodnikatelé, stejně jako úřady a obce, kteří chtějí ve svých oborech působit jako profesionálové, a to jak vůči svým obchodním partnerům a konkurentům, tak i vůči správním orgánům a soudům. Zaručujeme dokonalou péči o klienty, jež spočívá v synergii naší dlouholeté praxe a mimořádně bohaté profesní zkušenosti. Jsme podrobně obeznámeni s výkladovými stanovisky úřadů i s judikaturou soudů. Dokážeme tak pro naše klienty rychle zhodnotit, zda jejich představy a cíle jsou v souladu s rozhodovací praxí soudů a úřadů v obdobných případech.

  Současně jsme si vědomi toho, že existují momenty, kdy je potřeba sdělit okamžitá doporučení k otázkám a rozhodnutím, které přináší každý den.

  Ceníme a vážíme si každého klienta. S našimi klienty budujeme dlouhodobé vztahy založené na loajalitě a hájení jejich strategických cílů. Zajímáme se o širší souvislosti právních problémů našich klientů. To naším klientům umožňuje zavést všestranně fungující postupy a naopak se vyvarovat nákladných a neúčinných řešení.

  Právní služby poskytujeme jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

  Kontakt


  223 008 246
  VSP advokátní kancelář, s.r.o.

  Jugoslávská 620/29
  Praha 2 (Valdek)
  PSČ 120 00


  IČ: 02714736
  DIČ: CZ02714736
  kxvefdf
  kancelar@akvsp.cz
   

   

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod vložkou C 222364.
  Datum zápisu společnosti je 4. března 2014